Serc

Almere Pampus

Almere Pampus

Almere Pampus ontleent zijn naam aan het eiland Pampus. 

In het westen van Almere wordt binnendijks het stadsdeel Almere Pampus ontwikkeld. Het krijgt een metropolitaan karakter, mede door het uitzicht op het IJmeer, het zicht op Amsterdam en de lange kustlijn. Almere Pampus is met de IJmeerlijn uitstekend verbonden met het centrum van Almere en met het centrum van de Metropoolregio; het wordt het verbindend stadsdeel tussen Amsterdam en Almere. Dit biedt mogelijkheden voor bebouwing in hoge dichtheden en voor bijzondere werkmilieus. Het programma bedraagt 25.000 woningen. Hiermee krijgt het een stedelijkheid die geheel nieuw is voor Almere. Almere Pampus krijgt door de ligging aan het IJmeer een maritiem karakter met een metropolitaanse allure. Langs de IJmeerlijn kunnen diverse bovenlokale (economische) activiteiten zich gaan ontwikkelen en metropolitane voorzieningen zich gaan vestigen. 

Volgens de stedenbouwkundige verkenning ‘IJ Venster’ is er in Almere Pampus ruimte voor 25.000 woningen en 15.000 arbeidsplaatsen. IJ Venster gaat uit van woningbouw in twee kernen in Pampus: een stedelijk dichtbebouwd gebied aan de kust, en een minder dicht bebouwd gebied in Pampus Oost aan de kant van de Noorderplassen.